Ngữ Pháp N3 - Bài 28

On 08:18 with No comments

1 .~べき/~べきではない: Nên, không nên Giải thích:   Người nói nêu ý trước một sự việc nào đó, làm / không làm là chuyện đương nhiên Ví dụ:...
Ngữ Pháp N3 - Bài 26

On 13:24 with No comments

1 .~にとって~:  Cùng với Giải thích:        Danh từ dùng ỡ mẫu câu này là danh từ chỉ người Ví dụ: Đối với anh ấy việc tu sửa như thế n...