Ngữ Pháp N3 - Bài 28

On 08:18 with No comments

1 .~べき/~べきではない: Nên, không nên Giải thích:   Người nói nêu ý trước một sự việc nào đó, làm / không làm là chuyện đương nhiên Ví dụ:...